Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

13. lipnja 2019.

Osijek, 12. lipnja 2019.godine

Ur.broj:058-00/19-01/1705

 

Na temelju članka 212. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 16. st. 1. i 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, članka 28. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek – »JA kao i TI«, urbroj: 058-00-17-01-1629 od 11. 09. 2017. godine i suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, klasa: 100-01/19-02/132, urbroj: 519-04-3-1-2/2-19-2 od 05. svibnja 2019. godine, ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek – »JA kao i TI«, Osijek, objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radna mjesta:

  1. pralja/glačara – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
  2. pomoćni radnik u kuhinji – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti pod 1. i pod 2.:

  • osnovnoškolsko obrazovanje
  • dokaz da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi

 

Uz prijavu kandidat je dužan priložiti:

– životopis

– preslik domovnice ili osobne iskaznice

– preslik svjedodžbe

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanje u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Ako kandidat priloži preslike traženih dokumenata, obvezan je donijeti izvornike na uvid.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati.

Poslodavac će s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja  provesti usmen razgovor/intervju na temelju kojeg će ocijeniti najboljeg kandidata za pojedino radno mjesto.

Kandidat koji ne pristupi usmenom razgovoru smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Za javni natječaj« i nazivom radnog mjesta za koje se kandidira, na adresu: Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek – »JA kao i TI«, Osijek, M. Divalta 2, 31000 Osijek, poštom ili osobno.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Centra.

 

Centar za pružanje usluga u
zajednici Osijek – »JA kao i TI«