Javni natječaj za zapošljavanje pripravnika

1. kolovoza 2019.

Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek – “JA kao i TI”
Urbroj: 058-00/19-01/2104
Osijek, 25.srpnja 2019.
Na temelju Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, klasa: 112-06/18-01/17, urbroj: 519-04-3-1-1-2/18-13, od 8. studenog 2018. godine, Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek – “JA ako i TI”, Osijek, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijem osobe u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje »Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva«
– socijalnog radnika – pripravnika – 2 izvršitelja/ice,
Sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14 i 66/15) traženi radnici trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete:
– završen preddiplomski ili diplomski sveuči¬lišni studij socijalnog rada
– nepostojanje zakonskih zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi
– kandidat mora biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena osobe bez staža osiguranja iz područja socijalnog rada
Na temelju odredbe članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe obaju spolova.
Uz prijavu na natječaj kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja:
– zamolbu i životopis, potpisane
– domovnicu,
– diplomu o stručnoj spremi,
– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih,
– potvrdu HZMO-a o radnom stažu ne starije od dana objave natječaja,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente.
Program pripravništva utvrđen je Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (NN br. 66/15), traje 12 mjeseci, a nakon isteka pripravničkog staža polaznik stječe pravo polaganja stručnog ispita pred nadležnim ministarstvom.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf, https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja.
Centar zadržava pravo provedbe pismenog i usmenog testiranja kandidata.
Prijave kandidata na natječaj podnose se prepo¬ručeno poštom ili neposredno u roku od 8 dana od objavljivanja natječaja, preporučeno po¬štom na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek – “JA kao i TI”, Osijek, Martina Divalta 2, 31000 Osijek, u zatvorenoj kuverti s naznakom: »Za zasnivanje radnog odnosa – ne otvarati«. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Nepotpune, nepotpisane te nepravovremene prijave neće se razmatrati. Odluka o odabranom kandidatu javno će biti objavljena u zakonskom roku na web stranici Centra www.jakaoiti.org

Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek – “JA ako i TI”, Osijek