Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

21. ožujka 2019.

Na temelju članka 212. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 16. st. 1. i 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, članka 28. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek – »JA kao i TI«, urbroj: 058-00-17-01-1629 od 11. 09. 2017. godine i suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, klasa: 100-01/19-02/36, urbroj: 519-04-3-1-1/1-19-2 od 22. siječnja 2019. godine, ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek – »JA kao i TI«, Osijek, objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radna mjesta:

 1. psiholog/-inje – određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
 2. zastupnik/-ice – određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelja/ica
 3. rehabilitator/-ice – određeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja/ice
 4. radnog/-ne terapeuta/-kinje – određeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja/ice
 5. radnog/-ne instruktora/-ice – određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelja/ica
 6. radnog/-ne instruktora/-ice – određeno nepuno radno vrijeme – pola radnog vremena – 1 izvršitelja/ica
 7. asistenta/-ice – određeno puno radno vrijeme – 12 izvršitelja/ica

 

 

Uvjeti pod 1:

 • preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij psihologije
 • jedna godina rada u struci
 • položen stručni ispit

Uvjeti pod 2:

 • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko – rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili psihologije
 • jedna godina rada u struci
 • položen stručni ispit

Uvjeti pod 3:

 • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili psihologije ili završen diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, pedagogije ili logopedije.
 • jedna godina rada u struci
 • položen stručni ispit

Uvjeti pod 4:

 • završen stručni studij radne terapije
 • jedna godina rada u struci
 • položen stručni ispit

Uvjeti pod 5 i 6:

 • završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

Uvjeti pod 7:

 • završeno osnovnoškolsko obrazovanje
 • dokaz o osposobljenosti za njegovatelja/-icu

Uz prijavu kandidat je dužan priložiti:

– životopis

– preslik domovnice ili osobne iskaznice

– preslik diplome (za radno mjesto pod br. 1., 2., 3. i 4.)/svjedodžbe (za radno mjesto pod br. 5., 6. i 7.) i uvjerenje o osposobljenosti za njegovatelja/-icu (za radno mjesto pod br.7.)

– preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu (za radno mjesto pod br. 1.- 4.)

– potvrdu o radnom iskustvu (za radno mjesto pod br. 1. – 4.)

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanje u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat je u prijavi dužan navesti numerirani popis dokumentacije koju prilaže. Ako kandidat priloži preslike traženih dokumenata, obvezan je donijeti izvornike na uvid.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati.

Poslodavac zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti testiranje (pismeno i/ili usmeno – intervju). O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Centra (www.jakaoiti.org).

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Za javni natječaj« i nazivom radnog mjesta za koje se kandidira, na adresu: Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek – »JA kao i TI«, Osijek, M. Divalta 2, 31000 Osijek, poštom ili osobno.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Centra.

Ur.broj: 058-00/19-01/774

 

Centar za pružanje usluga u
zajednici Osijek – »JA kao i TI«

Ravnateljica:

Mira Leko – Ćurčić